Adatvédelem

Az „Infinety Online” Média és Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-934095)

Adatkezelési szabályzata

  1. október 26.

1. BEVEZETÉS

1.1.         Az „Infinety Online” Média és Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-934095; a továbbiakban: „Szolgáltató”) mint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál NAIH-90261/2015 és 90262/2015 számokon nyilvántartott adatkezelő valamennyi Adatkezelése - különösen az általa üzemeltett honlapon (http://book24.ajandekozunk.hu, a továbbiakban: „Honlap”) keresztül megszerzett Személyes Adatok és egyéb Kezelt Adatok kezelése - során a jelen Adatkezelési Szabályzatban (a továbbiakban: „Szabályzat”) és a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések maradéktalan betartásával jár el.

1.2.         A jelen Szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a következő Honlapon: http://book24.ajandekozunk.hu

1.3.         A Szolgáltató a jelen Szabályzattal kapcsolatos tájékoztatást elektronikus úton nyújt. A jelen Szabályzattal kapcsolatos kérdések a  e-mail címre történő megküldéssel tehetők fel.

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

2.1.         Látogató: bármely meghatározott, Személyes Adat és/vagy egyéb Kezelt Adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, aki a Honlapot felhasználói azonosítás nélkül látogatja, a Honlap szolgáltatásait nem veszi igénybe, hanem a Honlapot csak böngészés céljából keresi fel.

2.2.         Felhasználó: bármely meghatározott, Személyes Adat és/vagy egyéb Kezelt Adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, aki a Honlap szolgáltatásait igénybe veszi a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei szerint, amelynek mindenkor hatályos változata elérhető a következő Honlapon: http://book24.ajandekozunk.hu

2.3.         Érintett: bármely meghatározott, Személyes Adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

2.4.         Személyes Adat: a Látogatóval/Felhasználóval mint Érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen a Látogató/Felhasználó neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, a Látogatóra/Felhasználóra vonatkozó következtetés. A Személyes Adat az Adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata a Látogatóval/Felhasználóval helyreállítható. A Látogatóval/Felhasználóval akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az Adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

2.5.         Különleges Adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó Személyes Adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó Személyes Adat, valamint a bűnügyi Személyes Adat.

2.6.         Hozzájárulás: a Látogató/Felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó Személyes Adatok és/vagy egyéb Kezelt Adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

2.7.         Tiltakozás: a Látogató/Felhasználó nyilatkozata, amellyel Személyes Adatainak és/vagy egyéb Kezelt Adatainak kezelését kifogásolja, és az Adatkezelés megszüntetését, illetve a Személyes Adatainak és/vagy egyéb Kezelt Adatainak törlését kéri.

2.8.         Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a Személyes Adatok és/vagy egyéb Kezelt Adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott Adatfeldolgozóval végrehajtatja.

2.9.         Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a kezelt Személyes Adatokon és/vagy egyéb Kezelt Adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, Nyilvánosságra Hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

2.10.      Adattovábbítás: a kezelt Személyes Adat és/vagy egyéb Kezelt Adat meghatározott Harmadik Személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

2.11.      Nyilvánosságra Hozatal: a kezelt Személyes Adat és/vagy egyéb Kezelt Adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

2.12.      Adattörlés: a kezelt Személyes Adat és/vagy egyéb Kezelt Adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

2.13.      Adatmegjelölés: a kezelt Személyes Adat és/vagy egyéb Kezelt Adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

2.14.      Adatzárolás: a kezelt Személyes Adat és/vagy egyéb Kezelt Adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

2.15.      Adatmegsemmisítés: a kezelt Személyes Adatot és/vagy egyéb Kezelt Adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

2.16.      Adatfeldolgozás: az Adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot a kezelt Személyes Adatokon és/vagy egyéb Kezelt Adatokon végzik.

2.17.      Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - a Személyes Adatok és/vagy egyéb Kezelt Adatok feldolgozását végzi.

2.18.      Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt Személyes Adatok és/vagy egyéb Kezelt Adatok összessége.

2.19.      Harmadik Személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos a Látogatóval/Felhasználóval, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval.

3. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

3.1.         A Szolgáltató Személyes Adatot és/vagy egyéb Kezelt Adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy az Adatkezelés minden szakaszában megfeleljen az Adatkezelés céljának, az adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes legyen.

3.2.         A Szolgáltató csak olyan Személyes Adatot és/vagy egyéb Kezelt Adatot kezel, amely az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A Szolgáltató a Személyes Adatot és/vagy egyéb Kezelt Adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli (célhoz kötöttség elve).

3.3.         A Szolgáltató az Adatkezelés során biztosítja a kezelt Személyes Adatok és/vagy egyéb Kezelt Adatok pontosságát, teljességét és - ha az Adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy a Látogató/Felhasználó csak az Adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani (adatminőség elve).

3.4.         A Szolgáltató biztosítja, hogy a kezelt Személyes Adatok és/vagy egyéb Kezelt Adatok tárolási módja olyan legyen, amely a Látogató/Felhasználó azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

4. A KEZELT ADATOK KÖRE

4.1.         Általában

4.2.         A Szolgáltató a 4.3. - 4.6. pontokban meghatározott adatokat kezeli (a továbbiakban: „Kezelt Adatok”). A Szolgáltató Különleges Adatokat nem kezel. A jelen Szabályzatban fel nem sorolt Adatkezelésekről az adat felvétele előtt a Szolgáltató tájékoztatást ad. A Szolgáltató a Kezelt Adatokat nem ellenőrzi, az adatok helyességéért kizárólag a Látogató/Felhasználó felel.

4.3.         A Honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges a Felhasználó Személyes Adatainak és egyéb Kezelt Adatainak megadása. A Felhasználó a Honlap szolgáltatásainak igénybevétele során köteles megadni az alábbi adatait, illetve a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani az alábbi dokumentumait:

Magánszemély Felhasználó:

Adatok:                       Név, lakcím, születési dátum, e-mail cím, mobiltelefonszám.

Jogi személy Felhasználó:

Adatok:                       Cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, képviselő neve és tisztsége, levelezési cím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám.

Dokumentumok:      Cégbejegyző végzés, aláírási címpéldány/aláírás-minta másolati példánya.

4.4.         A Szolgáltató kezeli továbbá az alábbi adatokat:

A szolgáltatás időpontja, a megrendelt termék neve és mennyisége, valamint vételára.

4.5.         A Szolgáltató Látogató/Felhasználó által használt eszköz (pl.: asztali számítógép, laptop, tablet, okostelefon, stb., a továbbiakban: „Eszköz”) internet címét (a továbbiakban: „IP cím”) tárolhatja, cookie-kat (a továbbiakban: „Cookie”) helyezhet el a böngészőjében. A Szolgáltató a Honlap tekintetében ún. webjelzőket (web beacons) nem alkalmaz. A Honlap külső szerverről érkező hivatkozásokat, webanalitikai eszközöket tartalmaz.

4.6.         A Közvetlen Üzletszerzési célú megkeresésekkel kapcsolatban a Szolgáltató a Felhasználó alábbi adatait kezeli:

Név, lakcím, születési dátum, e-mail cím, mobiltelefonszám, feliratkozás időpontja, leiratkozás időpontja.

4.7.         A használt Eszköz IP címének gyűjtése, tárolása

4.8.         A Honlap látogatása a Honlap szolgáltatásainak igénybevétele nélkül: Amennyiben a Látogató/Felhasználó a Honlapot annak szolgáltatásai igénybevétele nélkül látogatja, úgy semmilyen Személyes Adatot nem kell megadnia a Honlap böngészése során. Amennyiben a Látogató/Felhasználó a Honlap főoldalát, vagy bármely más, a főoldalától eltérő oldalát látogatja, megnyitja, akkor a Szolgáltató a Látogató/Felhasználó által használt Eszköz IP címét Látogatóhoz/Felhasználóhoz nem köthető (anonim) módon tárolja.

4.9.         A Honlap látogatása a Honlap szolgáltatásainak igénybevételével: Amennyiben a Látogató/Felhasználó a Honlap szolgáltatásait igénybe veszi, úgy a Szolgáltató a Látogató/Felhasználó által használt Eszköz IP címét a Honlap szolgáltatásainak igénybevétele során megadott Személyes Adataihoz és egyéb Kezelt Adataihoz hozzárendelten tárolja.

4.10.      Cookie-k elhelyezése a böngészőben

4.11.      A Honlap látogatása során a Látogató/Felhasználó által a Honlap látogatásához használt Eszköz böngészőjében Cookie-k (felhasználói input, terheléselosztó, látogatottsági elemzések céljára használt harmadik féltől származó idegen Cookie-k) kerülnek elhelyezésre.

4.12.      A Cookie-król az alábbi címen érhető el bővebb információ: www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

4.13.      Közvetlen Üzletszerzési célú megkeresések

4.14.      A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében reklám természetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: „Közvetlen Üzletszerzés”), így különösen elektronikus levelezés (a továbbiakban: „Hírlevél”) vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. A Szolgáltató Közvetlen Üzletszerzés módszerével reklámot minden esetben a Felhasználók egyértelmű és kifejezett előzetes hozzájárulása alapján, elsősorban Hírlevél, valamint telefon útján közöl a Felhasználókkal.

5. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

5.1.         A 4.3. pont szerinti adatok kezelésének célja Szolgáltató Szolgáltatásának biztosítása (online áruház üzemeltetése, a Felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a Felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása és az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, vásárolt termékek kiszállítása, a Felhasználókkal való kapcsolattartás).

5.2.         A 4.4. pont szerinti adatok kezelésének célja a Felhasználó által megrendelt termékek ellenértékének számlázása.

5.3.         Az IP cím és a Cookie-k elemzésével a Szolgáltató információkat kap arról, hogy mely szolgáltatást, mennyi Látogató/Felhaszáló, milyen gyakorisággal, mennyi időre, honnan elérve veszi igénybe.

5.4.         Az IP cím és a Cookie-k elemzésével nyert információk alapján a Szolgáltató a szolgáltatást a Látogató/Felhasználó jobb, hatékonyabb, gyorsabb kiszolgálása, és a minél magasabb színvonalú működés érdekében fejleszti tovább. A Cookie-k elemzésével nyert adatok elengedhetetlenek a szolgáltatás továbbfejlesztéséhez.

5.5.         Az IP címet és a Cookie-kat a Szolgáltató tárolja, illetve a szolgáltatás megfelelő biztosítása (pl.: munkamentek elvégzése, webszerver kérések feldolgozása, használat elősegítése, stb.), a kiegyenlített szolgáltatásnyújtás és a látogatási szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából használja is.

5.6.        A 4.6. pont szerinti Adatkezelés célja a Közvetlen Üzletszerzési célú megkeresések végzése, így különösen direkt marketing levelek kézbesítése, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, Hírlevelek küldése a Felhasználó részére, a Felhasználó telefonon történő megkeresése, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, akciókról, új funkciókról, stb.

5.7.         A Szolgáltató a Kezelt Adatokat az e pontban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.

6. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, A HOZZÁJÁRULÁS MEGADÁSA

6.1.         A Szolgáltató az általa üzemeltett Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatáson belül, a Látogatóval/Felhasználóval kapcsolatos minden Kezelt Adatot a Látogató/Felhasználó előzetesen, önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett Hozzájárulása alapján kezel (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 5. § (1) bekezdés a) pont, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdés, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdés).

6.2.         A 4.4. - 4.6. szerinti adatok kezeléséhez a Felhasználó a Honlap szolgáltatásának igénybevételével kifejezetten hozzájárul.

6.3.         Az IP cím rögzítéséhez, tárolásához, illetve a Cookie-k használatához a Látogató/Felhasználó a Honlap főoldalának vagy bármely más, a főoldaltól eltérő oldalának látogatásával, megnyitásával (az azon való kattintással), a Honlap szolgáltatásának igénybevételével kifejezetten hozzájárul.

6.4.         A Felhasználó a Honlap szolgáltatásának igénybevétele során az erre vonatkozó ikonra kattintással előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a Szolgáltató Közvetlen Üzletszerzés módszerével (Hírleveleivel, értesítéseivel, reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel, stb.) elsősorban a Honlap szolgáltatásának igénybevételekor megadott elektronikus elérhetőségén (elektronikus levélcím, illetve mobiltelefonos elérhetőségén megkeresse és a Szolgáltató a Közvetlen Üzletszerzési célú megkeresések küldéséhez szükséges, 4.6. pont szerinti adatait kezelje.

7. A KEZELT ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDEJE, TÖRLÉSE

7.1.         A Honlap látogatása a Honlap szolgáltatásainak igénybevétele nélkül: Amennyiben a Látogató/Felhasználó a Honlapot szolgáltatásainak igénybevétele nélkül látogatja, úgy az IP címét a Szolgáltató a látogatástól számított 5 (öt) évig tárolja. A tárolási idő leteltével az IP cím automatikusan törlődik.

7.2.         A Honlap látogatása a honlap szolgáltatásainak igénybevételével: Amennyiben a Látogató/Felhasználó a Honlap szolgáltatását igénybe veszi, úgy a Kezelt Adatait és a Látogató/Felhasználó által a Honlap szolgáltatásának igénybevételéhez használt Eszköz IP címét a Szolgáltató a Honlap szolgáltatásának igénybevételével létrejött szerződés megszűnését követő 5 (öt) évig tárolja, de legfeljebb a szerződéssel kapcsolatban indult bármilyen hatósági, vagy bírósági eljárás jogerős lezárásáig. A tárolási idő leteltével a Kezelt Adatok és a Látogató/Felhasználó által a Honlap szolgáltatásának igénybevételéhez használt Eszköz IP címe automatikusan törlődik. A Szolgáltató vállalja, hogy a szerződés létrejöttének elmaradása esetén haladéktalanul törli a Kezelt Adatokat, kivéve, ha a számlázás miatt az Adatkezelés szükséges, vagy a Felhasználó ettől eltérően rendelkezett, például hozzájárult Közvetlen Üzletszerzési célú megkeresések küldéséhez.

7.3.         A Cookie-k törlése: A Cookie-t a Látogató/Felhasználó képes törölni az általa használt Eszközről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a Cookie-k alkalmazását tiltsa.

7.4.         A Látogató/Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Cookie-k alkalmazásának tilalmával a Honlap szolgáltatásának igénybevétele esetenként nem lesz teljes körű.

7.5.        A Közvetlen Üzletszerzési célú megkeresésekkel kapcsolatban kezelt 4.6. pont szerinti adatok: A Szolgáltató a Felhasználó Közvetlen Üzletszerzési célú megkeresések küldéséhez szükséges, 4.6. pont szerinti adatait az Adatkezeléshez történő hozzájáruló nyilatkozat Felhasználó általi visszavonásáig kezeli. A Szolgáltató nem küld kéretlen Hírleveleket, a Felhasználó a Hírlevelek tekintetében külön is visszavonhatja hozzájáruló nyilatkozatát, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a Hírlevél küldéséről a Hírlevélben szereplő linkre kattintva. Ebben az esetben a Szolgáltató minden - a Hírlevél küldéséhez szükséges - Kezelt Adatát törli nyilvántartásából, és további Hírlevéllel nem keresi meg a Felhasználót. A Hírlevéllel kapcsolatban a Kezelt Adatokat a Szolgáltató a leiratkozással egyidejűleg törli.

8. ADATOK MEGISMERÉSE, ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRE

8.1.         A Személyes Adatokat és/vagy egyéb Kezelt Adatokat a Szolgáltató vezető tisztségviselője és a Szolgáltató munkavállalói ismerhetik meg, és kezelhetik a fentiekben rögzített alapelvek tiszteletben tartásával.

8.2.         A Szolgáltató - a Látogató/Felhasználó előzetes, önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett Hozzájárulása nélkül - a Kezelt Adatait semmilyen körülmények között nem továbbítja Harmadik Személy részére, kivéve, ha jogszabály ezt kötelezővé teszi, különösen, ha a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresi a Szolgáltatót. A Szolgáltató a fenti hatóságok részére Személyes Adatot - feltéve, hogy a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. A Szolgáltató a fenti hatóságok részére történő Adattovábbításért - amennyiben Adattovábbítása megfelelt a fenti feltételeknek - nem tehető felelőssé.

8.3.         A Felhasználó a Honlap szolgáltatásának igénybevételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az Adatkezeléshez Adatfeldolgozót vegyen igénybe.

8.4.         A Felhasználó a Honlap szolgáltatásának igénybevételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Kezelt Adatok továbbításra kerüljenek a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló külső számlázási rendszert nyújtó szolgáltató, logisztikai szolgáltató, könyvelő és bérszámfejtő szolgáltató, illetve jogi képviselő, valamint az Adatfeldolgozó részére.

8.5.         A Szolgáltató az Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Látogató/Felhasználó tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa Kezelt Adatok továbbításának időpontját, az Adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított Kezelt Adatok körének meghatározását, valamint a vonatkozó jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

9. A KEZELT ADATOK TÁROLÁSA, ADATBIZTONSÁG

9.1.         Az Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozó az adatok tárolására szoftvert üzemeltet.

9.2.         A Szolgáltató vállalja, hogy az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy a Látogató/Felhasználó magánszférájának maximális védelmét biztosítsa eközben. Ennek keretében a Szolgáltató, illetve tevékenységi körében az Adatfeldolgozó gondoskodik a Kezelt Adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. E körben megfelelő intézkedésekkel védi a Kezelt Adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, Nyilvánosságra Hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Amennyiben a Kezelt Adatok automatizált feldolgozása történik, úgy a Szolgáltató és az Adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását; annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a Személyes Adatokat és/vagy egyéb kezelt Adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják; annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely Személyes Adatokat és/vagy egyéb Kezelt Adatokat mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön. A Szolgáltató vállalja, hogy - amennyiben az nem jelent aránytalan nehézséget - úgy több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a Személyes Adatok és/vagy egyéb Kezelt Adatok magasabb szintű védelmét biztosítja.

10. A KEZELT ADATOKKAL VALÓ RENDELKEZÉS ÉS A RENDELKEZÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS

10.1.      Tájékoztatás kérése: A Látogató/Felhasználó a Honlap által nyújtott szolgáltatás igénybe vétele előtt és az igénybevétel során bármikor tájékoztatást kérhet a Szolgáltató által kezelt, feldolgozott adatairól, az Adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

10.2.      Hozzájárulás visszavonása: A Látogató/Felhasználó bármikor visszavonhatja az Adatkezeléshez adott Hozzájárulását. A Látogató/Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Hozzájárulás visszavonásával a szolgáltatás igénybevétele nem lesz teljes körű.

10.3.      Helyesbítés: Ha a Kezelt Adat a valóságnak nem felel meg, a Látogató/Felhasználó kérheti Kezelt Adatának helyesbítését. Ha a valóságnak megfelelő adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, akkor a Szolgáltató a Kezelt Adatot helyesbíti.

10.4.      Adatzárolás: Törlés helyett a Szolgáltató zárolhatja a Kezelt Adatot, ha a Látogató/Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlése sértené a Látogató/Felhasználó jogos érdekét. A zárolt adat kizárólag addig kezelhető, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a törlést kizárta.

10.5.      Adattörlés: A Szolgáltató a Kezelt Adatot törli, ha kezelése jogellenes, a Látogató/Felhasználó kéri, az Adatkezelés célja megszűnt, vagy a Kezelt Adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. A Szolgáltató a Kezelt Adatot nem törölheti, ha az Adatkezelést törvény rendelte el.

10.6.      Eljárás: A Látogató/Felhasználó a Kezelt Adatról tájékoztatást, az Adatkezeléséhez adott Hozzájárulásának visszavonását, a Kezelt Adat helyesbítését, zárolását, törlését a Szolgáltatónál/Ügyfélszolgálatnál írásban kezdeményezheti. Írásbeli közlésmódnak kell tekinteni a következőket: postai úton / futárral / személyesen kézbesített levél, elektronikus levél (csak a Honlap szolgáltatásának igénybevétele során megadott e-mail címről), a Honlapon keresztül történő Adattovábbítás. Az elektronikus kérelem benyújtásának napja a kérelem elküldést követő első munkanap.

E-mail cím:                             

Az Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

E-mail:                                     

A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást, illetve vizsgálja meg a Látogató/Felhasználó kérelmét, helyesbíti, zárolja vagy törli a Kezelt Adatot, és erről szintén tájékoztatja a Látogatót/Felhasználót.

A Szolgáltató e pont szerinti eljárása ingyenes. Ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Szolgáltatóhoz már benyújtott, akkor a Szolgáltató költségtérítést állapíthat meg.

A Szolgáltató az Adatkezeléshez való Hozzájárulás visszavonásáról, a Kezelt Adat helyesbítéséről, zárolásáról és a törléséről mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljából továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Látogató/Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

A Kezelt Adat helyesbítése vagy törlése esetén az igény teljesítését követően a korábbi (módosítás előtti, törölt) Kezelt Adat nem állítható helyre.

11. AZ ADATKEZELŐ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGE

11.1.      Az Adatkezelő neve:            „Infinety Online” Média és Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:                                1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.

Adószám:                               12432200-2-41

Közösségi adószám:             HU 14123221

Cégjegyzékszám:                  01-09-934095

Email:                                      

Honlap:                                   www.infinety.hu

Adatvédelmi felelős neve:   Zsoltéz Ádám

12. ADATFELDOLGOZÓ

12.1.      A Szolgáltató által igénybe vett Adatfeldolgozók adatai

Az Adatfeldolgozó neve: VITAL-COMP Ügyvitelszervező és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 1037 Budapest, Laborc köz 9.

Adószám: 12655580-2-41

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-696961

Az Adatfeldolgozó neve: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 2000 Szentendre, Táltos utca 22. B. ép.

Adószám: 13421739-2-13

Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-101824

13. JOGORVOSLAT

13.1.      Tiltakozás: A Látogató/Felhasználó tiltakozhat adatának kezelése ellen, ha

-     az adatok kezelése (továbbítása) kizárólag a Szolgáltató vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az Adatkezelést törvény rendelte el;

-     a Kezelt Adat felhasználása vagy továbbítása Közvetlen Üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik és ehhez nem járult hozzá;

-     a Tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Szolgáltató - az Adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a Tiltakozást a kérelem benyújtását követően haladéktalanul, de legfeljebb 15 (tizenöt) nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a Tiltakozás indokolt, a Szolgáltató az Adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és Adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a Tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a Tiltakozással érintett Kezelt Adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a Tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Látogató/Felhasználó a Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül - bírósághoz fordulhat.

Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha a Szolgáltató egyetértett a Tiltakozással, illetőleg a bíróság a Tiltakozás jogosságát megállapította.

13.2.      Panasz: Adatkezelést érintő panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni vagy a Szolgáltató székhelye szerinti bírósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: 

13.3.      Kártérítés: A Szolgáltató az Adatkezelés jogellenessége esetén vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. A Szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha a kárt az Adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

  1. A JELEN SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

14.1.      A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzatot egyoldalú döntésével, bármikor módosítsa. A Szolgáltató a módosítást követen valamennyi Látogatót/Felhasználót megfelelő módon tájékoztatja a módosításról. A Honlapon történő továbbkattintással, a Szolgáltatás további igénybevételével a Látogatók/Felhasználók a jelen Szabályzat módosítását tudomásul veszik és elfogadják.

  1. JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK

15.1.      A jelen Szabályzat az alábbi jogszabályok alapján készült:

-     Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

-     az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény,

-     az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások egyes kérdéseiről, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

-     a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,

-     a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

 

Budapest, 2015. október 26.